ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Στον Πειραιά και στα γραφεία του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Λουδοβίκου 1, σήμερα 16η Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, κατόπιν της αριθ. Πρωτ. 192/13-3-2015 προσκλήσεως με e-mail του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Νικολάου Μαυρίκου κατά τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαρτίου 2015, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο (από 16/3/2015-16/3/2017) του προαναφερθέντος Συλλόγου  προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, ήτοι να γίνει μυστική ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, των Α΄ και Β΄ Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία για μία διετία.

Κατά την ανωτέρω  συνεδρίαση προσήλθαν τα κάτωθι μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου:


1) Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου
2) Παπαχαστάς Μιχαήλ του Χριστοφόρου
3) Πανουτσόπουλος Μερκούριος του Δημητρίου
4) Πεντίδης Απόστολος του Γεωργίου (εξουσιοδοτεί τον κ. Μαυρίκο Νικόλαο)
5) Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία  (εξουσιοδοτεί τον κ. Μαυρίκο Νικόλαο)     
6) Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου
7) Κατράδης Κωνσταντίνος του Νικολάου


 Τον λόγο λαμβάνει ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Νικόλαος Μαυρίκος και καλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέξουν τον Πρόεδρο, τους Ά & Β΄ Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του ισχύοντος καταστατικού.
1. Για τη θέση του Προέδρου έλαβε ψήφους  7 ο κ. Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου
2. Για τη θέση του Α΄Αντιπροέδρου έλαβε ψήφους 7 ο κ. Παπαχαστάς Μιχαήλ του Χριστόφορου
3. Για τη θέση του Β΄Αντιπροέδρου έλαβε ψήφους 7 η  κα Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου
4. Για τη θέση του Γενικού Γραμματέα έλαβε ψήφους 7 ο κ. Κατράδης Κωνσταντίνος του Νικολάου
5. Για τη θέση του Ταμία έλαβε 7 ψήφους ο κ. Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία 


 Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων έχει ως ακολούθως:
1. Πρόεδρος: Μαυρίκος Νικόλαος του Γεωργίου
2. Α΄Αντιπρόεδρος: Παπαχαστάς Μιχαήλ του Χριστόφορου
3. Β΄Αντιπρόεδρος: Περπεροπούλου – Ρεπούσκου Μαρία του Χρήστου
4. Γενικός Γραμματέας: Κατράδης Κωνσταντίνος του Νικολάου
5. Ταμίας: Δεγρέας Παναγιώτης του Ηλία 

 

Σύμβουλοι:
6. Πεντίδης Απόστολος του Γεωργίου,
7. Μαντούβαλος Δημήτριος του Θεοδώρου,
8. Καφούρος Εμμανουήλ του Νικολάου
9. Πανουτσόπουλος Μερκούριος του Δημητρίου