Πιστοποίηση ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 17/10/2022 έως 17/10/2025

Πιστοποίηση  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008
ΕΛΟΤ 1431-2:2008, ΕΛΟΤ 1431-3:2008
από 17-10-2022 έως 17-10-2025

 

Πιστοποίηση (pdf)