ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021


1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΣΕΠΕ

1.1. Συνάντηση με τον κ. Ρουσέτο Λειβαδάρο πρώην Διευθυντή της Δ/νσης Βιομηχανίας Αττικής σχετικά με τα προβλήματα νομιμότητας των αποθηκών εφοδιαστικών επιχειρήσεων.
Ο κ. Λειβαδάρος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ της 8/7/2021 και παρουσίασε τις απόψεις του για την επίλυση των ως άνω προβλημάτων.
Παρακάτω παρουσιάζεται το περιεχόμενο επιστολής του κ. Λειβαδάρου με τις απόψεις του.

«ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Νόμος 4512 ΦΕΚ 5Α/17-1-2018 άρθρο 163 : Οι υφισταμένες εγκαταστάσεις που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α` 143) θεωρούνται νομιμες.
Υφιστάμενες εγκαταστάσεις, που αποτελούν Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος Κεφαλαίου και δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ή τον ν. 3982/2011 (Α` 143), χορηγείται έγκριση εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 48Ζ του ν. 4442/2016. Εφόσον ο φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την 18η.1.2022, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά από την έγκριση εγκατάστασης αν απαιτείται, ο φορέας υποχρεούται στην υποβολή της γνωστοποίησης. Εφόσον η γνωστοποίηση υποβληθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Οι διατάξεις του παρόντος περί μη επιβολής προστίμου εφαρμόζονται με την προϋπόθεση ότι οι φορείς που εμπίπτουν σε αυτές διαθέτουν περιβαλλοντική αδειοδότηση.»

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΠΙΛΥΘΗΚΕ
Το Π.Δ 59/2018 προβλέπει σε περιοχές Γενικής Κατοικίας και Πολεοδομικά Κέντρα την ίδρυση ή τη νομιμοποίηση ΚΑΔ. Όμως για την εφαρμογή του απαιτείται η αλλαγή του ΓΠΣ. Μέχρι τότε εφαρμόζεται το προηγούμενο διάταγμα χρήσεων γης (ΦΕΚ 166Δ/1987), που όμως στις παραγράφους του 3 «Γενική Κατοικία» και 4 «Πολεοδομικό Κέντρο, Κεντρική λειτουργία πόλης κλπ» δεν προέβλεπε την ίδρυση ή νομιμοποίηση αποθηκών. Μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα, με μετέωρες τις αποθήκες χονδρικής, που δεν είχαν με κάποιο νομοθέτημα αδειοδοτηθεί, διευθετήθηκε μερικώς το ζήτημα με το άρθρο 29 του νόμου 4796/17-4-2021 (ΦΕΚ 63 Α) ως εξής : «Στις περιοχές των άρθρων 3, περί γενικής κατοικίας, και 4, περί πολεοδομικού κέντρου, κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικού κέντρου συνοικίαςγειτονιάς, του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166), παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.), ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στις παρ. 20 και 21 του άρθρου 3 και στην παρ. 20 του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.»

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
Το πρόβλημα που παραμένει σχετίζεται με τον περιορισμό των εμβαδών των χώρων των Αποθηκών Χονδρεμπορίου στη Γενική Κατοικία και Κέντρο Πόλεως κλπ, που προβλέπονται στις παρ. 20 και 21 του άρθρου 3 και στην παρ. 20 του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114).
Συγκεκριμένα προβλέπονται :
Άρθρο 3
Γενική Κατοικία
Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
………..
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
Άρθρο 4
Πολεοδομικό Κέντρο - Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης –
Τοπικό Κέντρο Συνοικίας - Γειτονιάς.
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια. ………..
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο ή οικόπεδο.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ : Αποθήκες χονδρικού εμπορίου, που ήδη στεγάζονται και λειτουργούν σε χώρους μεγαλύτερους των 400 τ.μ. ή 500 τ.μ., αντίστοιχα, σε κατά τα ανωτέρω χρήσεις γης, δεν μπορούν σήμερα να αδειοδοτηθούν.

ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Ειδική ρύθμιση για τις αποθήκες χονδρεμπορίου.
 Αύξηση των ανωτέρω ορίων εμβαδού μέχρι ….. τ.μ. για την Γενική Κατοικία και το Πολεοδομικό Κέντρο - Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης - Τοπικό Κέντρο Συνοικίας - Γειτονιάς.
 Οι υφιστάμενες μονάδες, που υπερβαίνουν τα ανωτέρω σήμερα τα αυξημένα όρια, παραμένουν και λειτουργούν νόμιμα, στους χώρους τους, όπως αυτοί προκύπτουν από νόμιμα στοιχεία ( Οικ. Άδειες, υφιστάμενα μισθωτήρια κλπ).
2. Να παραταθεί η προθεσμία 18ης Ιαν. 2022, νομιμοποίησης αποθηκών χονδρεμπορίου για ένα χρόνο τουλάχιστον.
Προτείνεται η κοινή πρόταση με άλλους κλάδους, με το ίδιο πρόβλημα του εμβαδού, π.χ. Βιομηχανία Ζαχαρωδών.
Σημείωση Αποθήκες με κωδικό 20.1 : Αποθήκες του άρθρου 17 του ν. 3982/2011.
Αποθήκες με κωδικό 21.3 : Αποθήκες χονδρικού εμπορίου.»

 

1.2. ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΑΕΔ Κ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ 28/6/2021 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 4/8/2021 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Eτέθη εκ νέου το θέμα των ΛΑΕΚ στον υπουργό εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη, και στον Διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Σπύρου  Πρωτοψάλτη από τον κ. Ν. Μαυρίκο Πρόεδρο Π.Σ.Ε.Π.Ε. και  Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Β.Ε.Π.  στην 6η Συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη) της 28ης Ιουνίου 2021  του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. Στην εν λόγω συνάντηση ο Διοικητής του ΟΑΕΔ δεσμεύτηκε να κανονισθεί μία νέα συνάντηση, μόνο για τα θέματα του ΛΑΕΚ ώστε να βρεθεί μια λύση.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος ανέλαβε τον συντονισμό για διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ     όλων των  εμπλεκομένων φορέων, των ΚΕΚ που επλήγησαν οικονομικά από την  μη αποπληρωμή των υλοποιημένων  προγραμμάτων Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 έτους 2016 και 2017 με τους κοινωνικούς φορείς και τον Διοικητή του ΟΑΕΔ. Γι΄αυτό τον λόγο ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Ελλάδος κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος διαβίβασε  σχετικη επιστολή πρόσκληση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς .
Η συνάντηση διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 4/8/2021 με θέματα
α) «επίλυση του θέματος της εμπλοκής προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις Λ.Α.Ε.Κ»
β) την έναρξη και τον τρόπο υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 2019
συμμετείχαν εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων , των ΚΕΚ και είχαν προσκληθεί και οι εκπρόσωποι των Κοινωνικών Εταίρων της ΕΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΒΕ όμως κατά την αρχική του τοποθέτηση ο Διοικητής του ΟΑΕΔ έκρινε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία τους και αποχωρήσαν.
Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών φορέων ανέπτυξαν το φλέγον θέμα της μη αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ ετών 2016 και 2017 αναφέροντας στον Διοικητή του ΟΑΕΔ ότι
Τα προγράμματα Λ.Α.Ε.Κ. 1-25 έτους 2016 και 2017 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, ήδη από τον μήνα Μάρτιο του έτους 2017 (εγκύκλιος 2016) και τον μήνα Μάιο του έτους 2018 (εγκύκλιος 2017), οι δε συμμετέχοντες καταρτίστηκαν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο εκάστου προγράμματος και έλαβαν βεβαιώσεις παρακολούθησης και εκπαιδευτικό υλικό.
Οι ΦΕΕ υπέβαλαν στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ(http://laek.oaed.gr)  όλα τα απαραίτητα έγγραφα – δικαιολογητικά που απαιτούνταν εφαρμόζοντας τους όρους των εγκυκλίων
Για  τα συγκεκριμένα προγράμματα οι επιχειρήσεις έχουν καταβάλει για τους εργαζομένους τους  την εργοδοτική εισφορά 0,24%  (άρθρο 14 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α’ 122 / 1994) 
Οι δε εκπαιδευτικοί φορείς (ΚΔΒΜ) που υλοποίησαν την κατάρτιση σύμφωνα με το φορολογικό νόμο, έχουν ήδη δηλώσει ως έσοδο στα αντίστοιχα οικονομικά έτη τα χρήματα που προσδοκούν να λάβουν, έχουν φορολογηθεί εις διπλούν γι’ αυτά, ήτοι έχουν ήδη καταβάλλει τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και την προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρήση.
Διενεργήθηκαν συνολικά τέσσερις έλεγχοι α) κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων  (κεφάλαιο 3 της εγκυκλίου) ο ΟΑΕΔ ελέγχει τα  δικαιολογητικά με τα εργαλεία που διαθέτει, β)  κατά την υποβολή προς υλοποίηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο (Κεφάλαιο 5) ο ΟΑΕΔ ελέγχει εκ νέου τα δικαιολογητικά των υποψήφιων  καταρτιζομένων και στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε η υλοποίησή του εγκρίνεται, γ)  μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του διενεργήθηκαν τουλάχιστον δυο  επιτόπιοι έλεγχοι στον τόπο υλοποίησης (και στο φυσικό αρχείο) σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο (κεφάλαιο 8).
Οι καταρτιζόμενοι παρακολούθησαν  ανελλιπώς τα προγράμματα.
Οι εισηγητές ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό τους έργο και δικαιούνται τα δεδουλευμένα τους.

Οι 70 και πλέον φορείς λόγω της μη αποπληρωμής των προγραμμάτων από την μια  βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και από την άλλη θα  υποχρεωθούν να καταβάλουν με δικαστικές αποφάσεις τις αμοιβές των εκπαιδευτικών φορέων που υλοποίησαν την κατάρτιση. Αυτό βέβαια είναι ανέφικτο για τους ΦΕΕ που οι πόροι από τις συνδρομές των μελών  τους από την περίοδο της κρίσης και μετά είναι πενιχροί και δεν διαθέτουν άλλα περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα τη παύση λειτουργίας τους. Εξ άλλου όπως γνωρίζουν οι Κοινωνικοί Εταίροι που οι ΦΕΕ είναι μέλη τους για την επιβίωσή τους και τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ενοίκια, προσωπικό κλπ) τα  προγράμματα ΛΑΕΚ ήταν το οξυγόνο τους ώστε να μπορούν να  ανταπεξέρχονται πολύ δε περισσότερο στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα.
Εν τούτοις ο ΟΑΕΔ αρνείται να καταβάλει τις δαπάνες υλοποίησης  της κατάρτισης, τις δαπάνες για τη διαχειριστική του προγράµµατος κατάρτισης στους φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών, τις  δαπάνες διατροφής και µετακίνησης στους εργαζόμενους ωφελούμενους, με τον ισχυρισμό ότι από νέους ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ ισχυρίζεται  ότι προέκυψαν ευρήματα όπως οι δηλωθέντες καταρτιζόμενοι που παρακολούθησαν τα προγράμματα ανήκαν μεν στην επιχείρηση που είχε δηλωθεί αλλά η επιχείρηση απασχολούσε πάνω από 25 ή 30 άτομα και γι΄ αυτό τον λόγο απορρίπτει ή περικόπτει τα  προγράμματα.
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κατά την τοποθέτησή του για τα ανωτέρω θέμα  αναφέρθηκε στις εγκυκλίους έτους 2016 και 2017 καθώς και στην υπ’ αριθμ. 49/3.07.2018 απόφαση που ανέστειλε τις αποπληρωμές και είπε ότι τις εγκυκλίους τις συντάσσει η επιτροπή  Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τα προγράμματα ΛΑΕΚ η επιτροπή Ε.Λ.Ε.Κ.Π. εισηγείται στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ για λήψεις αποφάσεων.

 

1.3. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ 1/6/2021 ΣΤΟ ΥΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 11 ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ  ΟΠΟΙΩΝ «ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ».
Η  αίτηση για άδεια επισκευαστικών εργασιών στα πλοία   πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας και η  έγκριση των εργασιών χορηγείται  από το Λιμεναρχείο επίσης ψηφιακά.

 

1.4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΙΓΙΔΑΣ ΤΟΥ  ΠΣΕΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΖΩΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 5/6/2021 ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ. ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΕΠ.
Στη  Σύρο στις 5/6/2021 έλαβε χώρα η εκδήλωση «Αθλητισμός-Διατροφή-Ζωή», όπου ο ΠΣΕΠΕ χορήγησε αιγίδα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος  του ΠΣΕΠΕ εκπροσωπώντας και το ΕΒΕΠ ως υπεύθυνος ΓΕΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. 


2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


2.1. ΕΓΓΡΑΦΗ 3 ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ 
1. ΤΡΟΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ,
2. Ε.Γ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΕVAL),
3.          Δ.ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕ

 

2.2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΙSSA TOY NEOY ΜΕΛΟΥΣ Δ.ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕ.
   Με την εγγραφή και του νέου μέλους τελικά για το έτος 2021 εγγράφηκαν στον ISSA 31 μέλη.   


2.3. ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 20/5/2021 ΜΕ OCEAN ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ C-526/2013 ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

Ενώ η Απόφαση του C-526/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκολύνει την απαλλαγή από ΦΠΑ για εφοδιασμούς που γίνονται μέσω μεσολαβητή, υπό τον όρο της παράδοσης των εμπορευμάτων  ταυτόχρονα με την έκδοση του τιμολογίου ή πριν την έκδοση του τιμολογίου, με την αριθ. Ε. 2088/2020 εγκύκλιο περιορίστηκε η εφαρμογή της μόνο σε καύσιμα και λιπαντικά και μόνο σε μεσολαβητές που είναι εγκατεστημένοι εκτός Ελλάδας.
Ο Σύλλογος έστειλε επιστολές με τις οποίες διατύπωνε τη διαφωνία στον ως άνω περιορισμό, χωρίς να λάβει καμία απάντηση.
Τελικά ο Σύλλογος απευθύνθηκε και στην OCEAN και ζήτησε να ενημερωθεί αν σε άλλα κράτη μέλη εφαρμόζεται η ως άνω Απόφαση του ΔΕΕ και αν εφαρμόζονται οι ως άνω περιορισμοί δηλαδή μόνο για καύσιμα και λιπαντικά και μόνο για μεσολαβητές εγκατεστημένους εκτός του κράτους μέλους.
Ο Πρόεδρος της Ομάδας Τελωνεία και Φορολογία της OCEAN έστειλε το αίτημα του ΠΣΕΠΕ στα άλλα κράτη μέλη και ζήτησε να δώσουν τις ζητηθείσες πληροφορίες. Αλλά μέχρι σήμερα δεν λάβαμε απάντηση.


2.4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ OCEAN ΣΤΙΣ 14/6/2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ GUIDELINES ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥΣ  ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ .

Ο εφοδιασμός πλοίων ρυθμίζεται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα στα πλαίσια του καθεστώτος εξαγωγής.
Συγκεκριμένα με τα άρθρα 269 και 270 ρυθμίζεται η εξαγωγή ενωσιακών και μη ενωσιακών  εμπορευμάτων.
Για τα ενωσιακά εμπορεύματα δεν γεννάται κανένα πρόβλημα, καθόσον στην παράγραφο 2 γ) του άρθρου 269 ορίζεται ότι για τον εφοδιασμό πλοίων εφαρμόζονται διατυπώσεις εξαγωγής ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου.
Αντίθετα για τα μη ενωσιακά εμπορεύματα στο άρθρο 270 δεν προβλέπεται σε καμία διάταξη για διατυπώσεις επανεξαγωγής κατά τον εφοδιασμό πλοίων.
Με τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines) ερμηνεύθηκε με ευρύτητα η έννοια της επανεξαγωγής και για εφοδιασμό πλοίων και καθορίστηκε η διαδικασία της επανεξαγωγής για εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα ανεξάρτητα από τον εφοδιασμό πλοίων.
Όμως έπειτα από αντιδράσεις της ελληνικής κυρίως τελωνειακής διοίκησης τροποποιήθηκε το κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών και απαλήφθηκε η φράση «ανεξάρτητα από τον προορισμό του πλοίου» με συνέπεια να δημιουργούνται παρερμηνείες και διαφορετικές εφαρμογές μεταξύ των κρατών μελών.
Η OCEAN πρότεινε να περιληφθεί η ως άνω φράση στο κείμενο των guidelines, αλλά η Ε. Επιτροπή απάντησε ότι όπως είναι το άρθρο 270 δεν μπορεί να γίνει δεκτή τέτοια φράση και αντιπρότεινε να γίνει προσπάθεια τροποποίησης του άρθρου 270 στα πλαίσια της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ενωσιακού. Μέχρι τότε να βρεθεί ένα συμβιβαστικό κείμενο των guidelines ώστε να ικανοποιεί τους εφοδιαστές πλοίων και να είναι εναρμονισμένο με το ισχύον άρθρο 270 του ΕΤΚ.
Η OCEAN θα κάνει σχετικές ενέργειες  στα πλαίσια της ως άνω πρότασης της Επιτροπής.
Στην Ελλάδα σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με τον εφοδιασμό πλοίων με μη ενωσιακά εμπορεύματα αφού μετά την τροποποίηση του άρθρου 10 του Ν. 438/76 με το Ν. 4714/2020 εφαρμόζεται για τον εφοδιασμό πλοίων η διαδικασία επανεξαγωγής για όλα τα μη ενωσιακά εμπορεύματα.
Για τις μελλοντικές εξελίξεις, θα ενεργήσουμε στα πλαίσια των προσπαθειών της OCEAN συμβάλλοντας στην βελτίωση των προτάσεεών της.

 

2.5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ OCEAN ΣΤΙΣ 12/8/2021 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Η OCEAN ενημέρωσε στις 12/8 για ορισμένα  θέματα που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο  όπως,
Α) Η έκτακτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας των Προέδρων για συζήτηση επί της τροποποίησης της καθοδήγησης εφοδιασμού πλοίων για την οποια έστειλε και ο Σύλλογος απόψεις για το σχέδιο των guidelines.
Β) Για τον νέο νόμο στην Ισπανία που αφορά περιορισμούς στις ποσότητες τσιγάρων και αλκοολούχων ποτών στους εφοδιασμούς πλοίων και ενημερώσαμε τι νομοθετικό πλαίσιο έχουμε στην Ελλάδα
Γ) Για την δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαικής Επιτροπής για Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα όπου υπέβαλε γνώμη η OCEAN και στείλαμε και εμείς τις απόψεις μας.
Δ) Η OCEAN έθεσε  ένα πρόβλημα που ανέκυψε στην Ιταλία σχετικά με την απόδειξη δραστηριοποίησης των πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα για την  απαλλαγή από ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα από 14/8/2021 η Ιταλική Φορολογική Αρχή απαιτεί για την απαλλαγή των τιμολογίων εφοδιασμού με ΦΠΑ την υποβολή δήλωσης στην οποία αναφέρεται ότι το πλοίο εκτελεί το 70% των πλόων σε ανοιχτή θάλασσα (άνω των 12 μιλίων) ή όταν πρόκειται για πλοία αναψυχής επιβατών εντός της ΕΕ.
Η δήλωση αυτή θα πρέπει να πάρει πρωτόκολλο από την Ιταλική Φορολογική Αρχή το οποίο γνωστοποιείται στον εφοδιαστή για να εκδώσει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Χωρίς αυτό το πρωτόκολλο ο εφοδιαστής πρέπει να χρεώσει 22% ΦΠΑ
Η OCEAN ζητά τις απόψεις των ενώσεων μελών για να βοηθήσει την Ιταλική Ένωση Εφοδιαστών ΑΝΡΑΝ για την επίλυση του προβλήματος.
Επί του προβλήματος που έθεσε η Ιταλική ένωση εφοδιαστών πλοίων ενημερώσαμε ότι και στην Ελλάδα εφαρμόζεται ανάλογη ρύθμιση με την ΠΟΛ 1177/2018 ΚΥΑ, καθώς πρίν από την έκδοση τιμολογίου εφοδιασμού πλοίων με απαλλαγή από ΦΠΑ πρέπει ο πλοιοκτήτης να έχει υποβάλει δήλωση διενέργειας πλόων σε ανοιχτή θάλασσα πέραν των χωρικών υδάτων. Ο εφοδιαστής πλοίου οφείλει να διαπιστώνει την υποβολή δήλωσης ζητώντας αντίγραφο αυτής.
Όσον αφορά το θέμα της απασχόλησης της OCEAN με θέματα ΦΠΑ, αναφέραμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση, αλλά τους  υπενθυμίσαμε ότι όταν ο ΠΣΕΠΕ έθεσε ένα θέμα σχετικά με την μη απαλλαγή από ΦΠΑ στην Ελλάδα όταν το τιμολόγιο εκδίδεται με παραλήπτες επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας του πλοίου (εστιατόρια ,μπαρ), η OCEAN απάντησε ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί με θέματα ΦΠΑ επειδή τα θέματα αυτά ανήκουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν μπορούν να ρυθμιστούν με ενιαίο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


2.6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α.1132/28-6-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ ΠΟΛ 1184/2018 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠ/ΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 60 ΩΡΕΣ ΣΕ 8 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ.

Η Απόφαση ΠΟΛ 1184/2018 όριζε ότι τα εγχώρια προϊόντα που εισέρχονται σε αποθήκες Τελωνειακής Αποθήκευσης με απαλλαγή από ΦΠΑ θα πρέπει να παραμένουν εντός αυτών τουλάχιστον επί 60 ώρες.
Η υποχρέωση αυτής της παραμονής των εγχωρίων προϊόντων απέτρεπε πολλούς εφοδιαστές από τη χρήση του καθεστώτος της τελωνειακής αποθήκευσης οπότε στην ουσία αχρήστευε το καθεστώς. 
Ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες οι αρμόδιοι της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και του  Γραφείου του Διοικητή της ΑΑΔΕ πείσθηκαν και με την αριθ. Α. 1132/2021 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιήθηκε το άρθρο  12 της ΠΟΛ 1184/2018 Απόφασης περιορίζοντας  τον ελάχιστο χρόνο παραμονής από 60 ώρες σε 8 ώρες που έγινε δεκτό από τον Σύλλογο.

 

2.7. ENHΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΟΜΝΉΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 5/7/2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ.

Για το θέμα μη εφαρμογής της Απόφασης ΔΣΤΕΠ 1075428/2018 σχετικά με τα μέτρα Δέουσας Επιμέλειας για καπνικά προϊόντα που προορίζονται για εφοδιασμό πλοίων και μεταβιβάζονται σε άλλους εγκεκριμένους αποθηκευτές – εφοδιαστές,  συνεχίζεται η προσπάθεια να πεισθεί η Διεύθυνση Στρατηγικής  Τελωνειακών  Ελέγχων και Παραβάσεων (ΔΣΤΕΠ) στην οποία ο Σύλλογος έστειλε νέο υπόμνημα στις 5/7/2021.