ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΩΝ

Δ/νση: Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού
18531 Πειραιάς
Τηλ. 2104517428 Fax. 2104537345
E-mail: info@ship-suppliers.gr
https://www.ship-suppliers.gr/

Πειραιάς, 17/06/2021
Αριθ. πρωτ. 1089/17-6-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΩΝ

για την επιλογή ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ της υπ. αριθμ. πρωτ. 1078Α/28-04-2021 «Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας», MIS 5035177 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –ΕΚΤ) και την Ελλάδα,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (Π.Σ.Ε.Π.Ε)., βασει του υπ΄αριθμ 14/17-06-2021 πρακτικού της συνεδρίασής του ενέκρινε τα υπ’ αριθμ. 1080Α/17-5- 2021 και 1088/16-6- 2021 πρακτικά της Επιτροπής Επιλογής της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας», MIS 5035177 (όπως συγκροτήθηκε και ορίσθηκε με την υπ΄αριθ. 11/28-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Π.Ε. για την επιλογή Υπεύθυνου Έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας», με Κωδ. ΟΠΣ 5035177.

Με βάσει τα πρακτικά αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε.Π.Ε. τα οριστικά αποτελέσματα «Οριστικός Πίνακας επιλεγέντων για τη θέση εργασίας: Υπεύθυνου Έργου» όπως είχε προσδιορισθεί με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1078Α/28-4-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Έργου της Πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5035177 ως ακολούθως:

Α/Α

Αρ. πρωτ. /Ημ/νία

Κωδ. Θέσης περιγραφή

1

0521/5-5-2021

01 Υπεύθυνος Έργου της Πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5035177

 

Κατόπιν τούτου ο Π.Σ.Ε.Π.Ε. καλεί τον παραπάνω υποψήφιο για την σύναψη σύμβασης έργου σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1078Α/28-4-2021 «Πρόσκληση για την επιλογή Υπευθύνου Έργου».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Π.Σ.Ε.Π.Ε.

Νικόλαος Μαυρίκος