ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΩΝ

Δ/νση: Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού
18531 Πειραιάς
Τηλ. 2104517428
Fax. 2104537345
E
-mail: info@ship-suppliers.gr
https
://www.ship-suppliers.gr/

Πειραιάς, 28/05/2021
Αριθ. πρωτ. 1080Β/28-5-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΩΝ

για την επιλογή ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ της υπ. αριθμ. πρωτ. 1078Α/28-4-2021 «Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Έργου στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας»», MIS 5035177.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ & ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (Π.Σ.Ε.Π.Ε)., στο υπ΄άριθμ 13/28-05-2021 πρακτικό της συνεδρίασής του ενέκρινε το υπ’ αριθμ.πρωτ. 1080Α/17-05-2021 πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής της Ομάδας Έργου της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας», MIS 5035177 (όπως συγκροτήθηκε και ορίσθηκε με την υπ΄αριθ. 11/28-04-2021 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Π.Ε. για την επιλογή Υπεύθυνου Έργου για την υλοποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας», με Κωδ. ΟΠΣ 5035177.

Με βάσει τα πρακτικά αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε.Π.Ε. τα τελικά αποτελέσματα «Τελικός Πίνακας επιλεγέντων για τη θέση εργασίας: Υπεύθυνου Έργου όπως είχε προσδιορισθεί με την υπ΄αριθ. Πρωτ. 1078Α /28-04-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υπευθύνου Έργου της Πράξης με Κωδ. ΟΠΣ 5035177 ως ακολούθως:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Κωνσταντίνος Ευθυμίου

Α/Α

Αρ. πρωτ. /Ημ/νία

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

1

0521/5-5-2021

01

75

25

100

Κατά τον ανωτέρω Πίνακα, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ανάρτησης του στο διαδικτυακό τόπο του Π.Σ.Ε.Π.Ε. Οι τυχόν ενστάσεις κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Συλλόγου (Γ. Κασιμάτη 1, Πλ. Οδησσού 18531 Πειραιάς), υπόψη της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων των υποψηφίων, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Π.Σ.Ε.Π.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ