ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19 ΚΑΙ 20/5/2021 ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΡΑΣΙΑΣ ΤΕΛΕΙΑΚΑ ΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19 και 20/5/2021 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  OCEAN

Η Ομάδα εργασίας «Τελωνεία και Φορολογία” της OCEAN συνεδρίασε διαδικτυακά για να εξετάσει μία σειρά θεμάτων  που απασχολούν τους εφοδιαστές πλοίων που εδρεύουν στην Ε.Ε.
Στην συνεδρίαση μετείχαν όλα τα μέλη το working group που αποτελείται από εκπροσώπους ενώσεων εφοδιαστών πλοίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γερμανίας, Ολλανδίας, Δανίας, Πορτογαλίας Φινλανδίας.
Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εφοδιαστών Πλοίων και Εξαγωγέων (ΠΣΕΠΕ) εκπροσώπησε ο σύμβουλος κ. Γ. Βήτος.
Πρόεδρος της Ομάδας είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Εφοδιαστώ ν Πλοίων Πορτογαλίας κ. Fernanto Alves Pinto
Τα θέματα που παρουσίαζαν ενδιαφέρον για τον ΠΣΕΠΕ ήταν:
1. Το σημείο 4 της Ημερήσιας Διάταξης που αναφέρονταν στις δράσεις της Ομάδας από την προηγούμενη συνεδρίαση της 12/22/2020 μέχρι σήμερα.
Στο σημείο αυτό ο εκπρόσωπος του ΠΣΕΠΕ επανέφερε το θέμα της πληροφόρησης από τις ενώσεις μέλη της OCEAN σχετικά με  τον τρόπο εφαρμογής στις χώρες τους της Απόφασης C-526/2013 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δυνατότητα εφοδιασμού πλοίων μέσω ενδιάμεσων προσώπων υπό τον όρο της παράδοσης των εφοδίων στο πλοίο πριν από την έκδοση του τιμολογίου πώλησης.
Η Απόφαση αυτή εφαρμόζεται στην Ελλάδα με την αριθ. Ε. 2088/15-6-2020 εγκύκλιο, η οποία όμως περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της ως άνω απόφασης ΔΕΕ μόνο στα καύσιμα και λιπαντικά και μόνο για ενδιάμεσα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα εκτός Ελλάδας, πράγμα που στερεί από τους Έλληνες εφοδιαστές πλοίων να επωφεληθούν από την ως άνω παρεχόμενη δυνατότητα εφοδιασμού πλοίων μέσω μεσαζόντων.
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των ενώσεων εφοδιαστών πλοίων των κρατών μελών απόρησαν με τον περιορισμό και διερωτήθηκαν σε ποια αιτιολογία βασίζεται.
Τελικά ο Πρόεδρος κ. Pinto έστειλε στις ενώσεις εφοδιαστών πλοίων ένα e-mail στο οποίο περιγράφει το ερώτημα που υποβλήθηκε από την Ελληνική ένωση εφοδιαστών πλοίων και ζητά να απαντήσουν μέχρι τις 15/6/2021 αναφέροντας αν η Απόφαση C-526/2013 εφαρμόζεται στη χώρα τους με περιορισμούς σαν αυτούς που περιγράφονται από την ελληνική αντιπροσωπεία ή όχι.
2. Το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην ενημέρωση για τον κωδικό Q που προτάθηκε από την OCEAN προς την Ε. Επιτροπή για τα Δεδομένα των διασαφήσεων που θα εφαρμόζονται στη διασάφηση εξαγωγής για εφοδιασμό πλοίων σύμφωνα με το παράρτημα Β του καν. 2015/2446.
Στη συζήτηση διατυπώθηκαν απόψεις για όλα τα δεδομένα που προτείνονται από την Ε. Επιτροπή από τα οποία ορισμένα ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στον εφοδιασμό πλοίων. Αυτά τα δεδομένα είναι:
2.1. Η χώρα προορισμού. DE 16 03 000 000
Στο στοιχείο αυτό εξετάζεται η αναγραφή της χώρας του λιμανιού στο οποίο τα εφόδια παραδίδονται στο πλοίο ή η χώρα της σημαίας του πλοίου.
Για τα δύο αυτά στοιχεία διατυπώθηκαν πολλές επιφυλάξεις καθόσον είναι δυνατό να μη είναι γνωστό το λιμάνι στο οποίο θα παραδοθούν τα εφόδια στο πλοίο ούτε η σημαία του πλοίου.
Η OCEAN πρότεινε στην Ε. Επιτροπή να διατηρήσει τους χρησιμοποιούμενους σήμερα κωδικούς Q που σημαίνει ότι η χώρα προορισμού των εφοδίων είναι το πλοίο ανεξάρτητα από την  εθνικότητά του ή τον προορισμό του.
Ο εκπρόσωπος του ΠΣΕΠΕ ανέφερε ότι είμαστε ανοιχτοί για κάθε πρόταση, αλλά θα προτιμούσαμε να καθιερωθεί ένας κωδικός Q για όλα τα πλοία ανεξάρτητα από την εθνικότητα και ανεξάρτητα από το λιμάνι παράδοσης των εφοδίων. Ο κωδικός αυτός συμβαδίζει με τον κωδικό του τύπου της διασάφησης που προτείνεται και γίνεται δεκτός από όλους να είναι ο κωδικός ”EX”.
2.2. Ο αγοραστής DE 13 09 000 000
Η Ε. Επιτροπή προτείνει να αναγράφεται ο αγοραστής των εφοδίων με τον αναγνωριστικό αριθμό τη διεύθυνσή του κλπ.
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες διατύπωσαν αντίρρηση για το δεδομένο αυτό καθόσον θα δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με τον πραγματικό αγοραστή και τα στοιχεία του.
Ο εκπρόσωπος του ΠΣΕΠΕ συμφώνησε με τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις και υποστήριξε ότι το δεδομένο αυτό  και ιδιαίτερα ο αναγνωριστικός αριθμός θα δημιουργήσει προβλήματα καθόσον δεν είναι γνωστός ο πραγματικός αγοραστής και είναι δυνατό να δοθούν εσφαλμένα στοιχεία.
Στο board meeting που ακολούθησε ο Πρόεδρος του ΠΣΕΠΕ κ. Νικόλαος Μαυρίκος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο κ. Pinto για το ενδιαφέρον του να ληφθούν οι πληροφορίες για το θέμα της εφαρμογής της Απόφασης C-526/2013 Fast Bunkering Klaipeda.
 

/images/pages/files/nm).jpg