• ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ocean web site
21 ΣΕΠ 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Β.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.L. ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS


Στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, με γνώμονα κοινούς στόχους και όραμα και με βασικό σκοπό την προώθηση δράσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών Logistics, δύο φορείς με μακρά και γόνιμη συνεργασία, η Ελληνική Εταιρεία LOGISTICS και το Ε.Β.Ε.Π., εκπροσωπούμενοι από τους Προέδρους τους κ. N. Ροδόπουλο και κ. Β. Κορκίδη, αντίστοιχα, υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους εξής τομείς και αντικείμενα:

1. Προώθηση κοινών δράσεων ενίσχυσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών Logistics, και ιδιαίτερα αυτών που συνδέονται με τις εθνικές πύλες εισόδου-εξόδου, αναδεικνύοντας  τη δυναμική του Πειραιά σε διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας, αλλά και της χώρας σε καίριο διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης.
2. Υποστήριξη ερευνών και μελετών, με στόχο τη δημιουργία αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, απαραίτητων συνεργειών ή συνενώσεων (clusters) της ελληνικής αγοράς Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
3. Οικοδόμηση στενότερων συνεργασιών με όλους τους εμπλεκόμενους, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, φορείς (διεθνείς οργανισμοί, εκπρόσωποι δημόσιας διοίκησης, επιχειρηματικοί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα).
4. Ένταξη του στόλου των μεταφορών, των επιχειρήσεων αποθήκευσης και διαχείρισης φορτίων σε χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσα από οριζόντια προγράμματα αλλά και εξειδικευμένα, κάθετα σχέδια ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού της αγοράς των Logistics. 
5. Αναβάθμιση των επιχειρήσεων Logistics και των εργαζόμενων σ΄αυτές με την υλοποίηση εξειδικευμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
6. Υλοποίηση δράσεων στήριξης και καλλιέργειας της γνώσης αλλά και της καινοτόμου έρευνας γύρω από τα logistics, μέσα από εφαρμοσμένα προγράμματα Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Τμημάτων Πανεπιστημιακού επιπέδου.
7. Σύνδεση της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα με αμφίδρομα οφέλη για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας.
8. Υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης και εξωστρέφειας με στόχο την ανάδειξη και την προβολή  της σπουδαιότητας της εθνικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
9. Υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Ελληνικής Σύγχρονης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σε συνδυασμό με το περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, όπως τα e-Logistics, η διαχείριση επικίνδυνων εμπορευμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία, η πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και η EKE.

Παρών ήταν κι ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Μαυρίκος με την ιδιότητα του Β’ Αντιπροέδρου  του ΕΒΕΠ.  Ο κ. Μαυρίκος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. απαρίθμησε τις  πρόσφατες Αποφάσεις και Εγκυκλίους με τις οποίες έγιναν θετικές ρυθμίσεις που βελτιώνουν τους όρους λειτουργίας τελωνειακών και φορολογικών καθεστώτων , μειώνουν τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις, καθώς και βελτιώνουν τη ρευστότητα των επιχειρήσεων με την άμεση επιστροφή του Φ.Π.Α. .

1) ΠΟΛ 1101/2017 Δ.ΑΑΔΕ
Με την Απόφαση αυτή υλοποιείται η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 39 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/01) με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ίδρυσης Ελευθέρων Τελωνειακών Συγκροτημάτων (ΕΤΣ) από επιχειρήσεις ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και τη διαδικασία για την απαλλαγή από ΦΠΑ των αγαθών που χρησιμοποιούνται για τη ναυπήγηση ή επισκευή πλοίων. Πρέπει να τονισθεί ότι η απαλλαγή από ΦΠΑ εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ναυπήγησης του πλοίου και μόνο όταν διαπιστωθεί ότι το πλοίο χρησιμοποιείται για σκοπούς για τους οποίους δεν απαλλάσσεται από ΦΠΑ (π.χ. ιδιωτικά πλοία αναψυχής) τότε μόνο ζητείται η καταβολή του Φ.Π.Α. .

2) ΠΟΛ. 1103 7/7/17 ΦΕΚ Β' 2536/21.7.2017 Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ δηλαδή απαλλασσόμενες πωλήσεις (εφοδιασμοί, εξαγωγές, ειδικός προορισμός. Επανεξαγωγές, πωλήσεις σ’ άλλη φορολογική αποθήκη, ενδοκοινοτική παράδοση) , είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»

3)   ΠΟΛ. 1132 24.8.17 για όσους δεν είναι Α.Ε.Ο. ή δεν έχουν πάνω από το 50 % του τζίρου απαλλασσόμενες πωλήσεις (εφοδιασμοί, εξαγωγές, ειδικός προορισμός. Επανεξαγωγές, πωλήσεις σ’ άλλη φορολογική αποθήκη – ενδοκοινοτική παράδοση)    - Άμεση Επιστροφή ΦΠΑ μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ


4) ΔΕΦΚΦ 1116601/2017 Με την απόφαση αυτή επέρχονται σημαντικές βελτιώσεις στους όρους και τη διαδικασία αποθήκευσης και διακίνησης των υποκειμένων σε ΕΦΚ εμπορευμάτων.
i. Δεν προβλέπεται στο εξής η είσοδος των εμπορευμάτων με ιδιαίτερο βιβλίο καταχώρησης ΣΔΕ.
ii. Προβλέπεται για πρώτη φορά  η χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή γενικής αποθήκης.
iii. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας φορολογικής αποθήκης άλλου εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί και λειτουργούν ως φορολογική αποθήκη.
 Ουσιαστικά διευκολύνονται για πρώτη φορά οι υπηρεσίες logistics προϊόντων σε ΕΦΚ
iv. Επιτρέπονται περιπτώσεις συναποθήκευσης προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. και προϊόντων υποκειμένων σε φόρο κατανάλωσης (καφές).
v. Καθορίζεται ο τρόπος μείωσης της εγγύησης σε εγκεκριμένους αποθηκευτές που έχουν λάβει άδεια ΑΕΟ 50%.
vi. Καθορίζεται ο τρόπος μείωσης της εγγύησης 30% σε πρόσωπα που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
vii. Προβλέπεται δυνατότητα μείωσης της εγγύησης διακίνησης λόγω ΑΕΟ στο 50%.
 Ουσιαστικά αναγνωρίζονται κι επιβραβεύονται για 1η φορά οι αξιόπιστοι και συνεπείς επιχειρηματίες
v.iii. Μείωση εγγύησης από 10% σε 8 % στα καπνικά προϊόντα.


5) ΔΔΘΕΚΑ Δ 1119922/8-8-2017 Εγκύκλιος
Με την εγκύκλιο αυτήν απλουστεύεται η διαδικασία δειγματοληψίας και διενέργειας χημικών αναλύσεων στα εμπορεύματα που εξάγονται η επανεξάγονται στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό την τελειοποίηση.


6) ΔΔΘΕΚΑ 1122298/2017 ΦΕΚ 2909 Β 23.8.2017 Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με το καθεστώς του Ειδικού Προορισμού.
Mε την έκδοση νέας απόφασης καθιερώνεται ο ειδικός προορισμός για τον εφοδιασμό πλοίων με εμπορεύματα που προορίζονται για επισκευή, συντήρηση, μετασκευή, εξοπλισμό και εφοπλισμό, (δηλαδή σύμφωνα με τις Προκαταρκτικές Διατάξεις του καν. 3658/87 για το κοινό δασμολόγιο Τίτλος ΙΙ – Ειδικές Διατάξεις Α), αντίθετα από τα οριζόμενα στο άρθρο 270 του κανονισμού 952/2013 για τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και τις κατευθυντήριες γραμμές (guidelines)  Εξαγωγής Παράρτημα Β της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ε. Επιτροπής, οι guidelines προβλέπουν ότι ο εφοδιασμός πλοίων με όλα τα εμπορεύματα, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που προβλέπουν την απαλλαγή, γίνεται με διατυπώσεις επανεξαγωγής και όχι Ειδικού Προορισμού.

Πρέπει να τονισθεί ότι το ως άνω άρθρο 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα αποτελεί διάταξη που εξασφαλίζει την τελωνειακή επιτήρηση των εμπορευμάτων που παραδίδονται με αναστολή δασμού σε πλοία σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Τίτλου ΙΙ – Ειδικές Διατάξεις Α των Προκαταρκτικών Διατάξεων του Δασμολογίου.
Θεωρούμε ότι η ως άνω απόφαση αντίκειται στις κοινοτικές διατάξεις και ο ΠΣΕΠΕ θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο σ’ εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά του που ταλαιπωρεί τα μέλη του εδώ και 4 χρόνια .
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Δραστηριότητες

Ask us Today

Intellisoft EasyErp Erp Software - AEOF Provider

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα